Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 10/2017(29.12.2017)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Тековно и инвестиционо одржување на објектите со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и обврски во гарантен рок

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други услуги за тековно и инвестиционо одржување на станбениот и деловниот простор и други објекти со кои стопанисува Акционерското друштво и обврски во гарантен рок, согласно описот на позициите дадени во тендерската документација за Подружница Скопје, Подружница Битола, Подружница Велес, Подружница Куманово, Подружница Кавадарци, Подружница Кочани, Подружница Штип, Подружница Тетово, Подружница Кичево, Подружница Охрид, Подружница Струмица, Подружница Прилеп, подредени по листи како што е дадено во тендерската документација - Листа 1. Земјани, ѕидарски, бетонски и армиранобетонски работи - Листа 2. Столарски, паркетарски, стакларски, керамичарски и терацерски, молерофарбарски, изолатерски работи - Листа 3. Лимарски, покривачки и браварски работи - Листа 4. Вододвод, канализација и санитарија - Листа 5. Електрика - Листа 6. Парногреачки работи.