Покани и известувања

Соопштение

 

“Се известуваат сите физички и правни лица дека деловните простории објавени под реден бр.1,2,3,5,7,8,9,10,12,13,15,17,20,22,23,29 и 32 се повлекуваат од објавата и истите не се предмет на издавање под закуп по Објава бр.5/2018-СК.“

Адреса и Локација