Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 22/2018(06.09.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуги за тековно одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на„Национална Арена Филип II Македонски“ Скопје.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка и испорака на услуги за тековно одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на „Национална Арена Филип 2 Македонски“ Скопје согласно описот и количините во спецификација. Набавката опфаќа тековно одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на сите делови дадени во деталната спецификација, нивна демонтажа, набавка на нови делови со нивна монтажа, како што се дисплеј-панели, видео карта за модул, модули, БНЦ Оптик пенкала предајни, конвертори БНЦ–ЛАН, драјвер компјутери за дисплеи, клима уреди за ладење и се останато кое е дадено во спецификацијата.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 02.10.2018 година