Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 16/2018(19.09.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за одржување на хигиена на паркинг, катни гаражи и „Национална Арена Филип II Македонски“ Скопје..

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

: Набавка на услуга за одржување на хигиена на паркинг, катни гаражи и „Национална Арена Филип 2 Македонски“ Скопје. Договорот треба да ги опфаќа следните активности - одржување на хигиена на просторот за паркирање на возила, одржување на гледалишен простор – трибини (4), пристапни мостови, пешачки платформи, санитарни јазли, соблекувални, интерни улици, машинско чистење на подни површини, чистење на ѕидни површини и опрема во санитарните јазли. Чистење на трибините од ѓубре и смет, метење на пристапните платформи за публика, чистење и празнење на поставените канти за отпадоци и поставување на нови и чисти кеси за ѓубре, бришење на столчињата од прашина пред натпревар, миење на пристапната улица под Северна трибина и сообраќајни ленти на паркиралишта, чистење на стаклени фасади на трибини и катни гаражи, чистење на санитарните чворови во катни гаражи, во Северна, Јужна, Источна и Западна трибина, во ВИП одделот, ВИП ресторани на стадионот и управата на стадионот. Рачно и машинско чистење на снег, одвоз на смет и снег од исчистените простории по вид и количина согласно Спецификацијата со опис на работа.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 10.10.2018 година