Почетна

СКОПЈЕ

Понуда на станбен и деловен простор во Скопје. Каталог...

СТРУМИЦА

Понуда на станбен простор во Струмица

БИТОЛА

Понуда на станбен и деловен простор во Битола. Сите Понуди...

ОХРИД

Понуда на станбен и деловен простор во Охрид. Сите Понуди...

ПРИЛЕП

Понуда на станбен и деловен простор во Прилеп. Сите Понуди...

ПЕХЧЕВО

Понуда на станбен простор во Пехчево. Сите Понуди...

Покани и известувања

Прес конференции

АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО СЕ ДЕЈНОСТИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР И СО ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА

- Подобрување на условите за стопанисување во постојните станбени згради и станови;
- Утврдување на висината на закупот, склучување на договори за закуп на станбен простор и за деловен простор од значење за Републиката;
- Стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката;
- Водење на единствена евиденција на станбениот простор и деловниот простор од значење за Републиката;
- Поттикнување на развојот и изградбата на инфраструктурата за домување;
- Изградба, реновирање и одржување на станови за непрофитно домување;
- Изградба и продажба на станови и деловен простор за пазар;
- Инвестиционно и тековно одржување на станбениот и деловниот простор;
- Организирање и изградба на станбен и деловен простор каде што инвеститор е Република Македонија;
- Реализира годишна програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија, на Владата на Република Македонија со која се утврдува особено: изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи; изградба на станбен и деловен простор наменет за продажба; стопанисување со станбен и деловен простор; инвестиционно и тековно одржување на станбен и деловен простор, подобрување на условите на домување во постојните станбени згради и станови; утврдување на висината на закупот и политиката на склучување на договори за закуп на станбен и деловен простор; водење на единствена евиденција на станбен и деловен простор со кој стопанисува и организирање и изградба на станбен и деловен простор каде што инвеститор е Република Македонија;
- Работи околу уредување и подготвување на градежно земјиште за градба и поместување на постојните објекти; санациски работи; организација на изградба на станбени објекти; инсталации; надзор при изградба и слично, уредување и одржување на улици и собраќајници, уредување и одржување на паркови, зелени и рекреациони површини; комерцијални работи во остварување на функцијата во прометот на стоки и услуги;

Оглас 10/2015 за продажба на станови ( 21.09.2015)

Оглас број 10/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 171 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 10/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 8 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 10/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 23 станови во Охрид

 

Оглас бр. 10/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 16 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 10/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 6 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 10/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 14 станови во Пехчево

 

Оглас 9/2015 за продажба на станови (до 21.08.2015)

Оглас број 9/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 185 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 9/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 9 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 9/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 25 станови во Охрид

 

Оглас бр. 9/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 16 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 9/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 6 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 9/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 14 станови во Пехчево

 

Оглас 8/2015 за продажба на станови (до 17.08.2015)

Оглас број 8/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 167 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 8/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 10 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 8/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 25 станови во Охрид

 

Оглас бр. 8/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 16 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 8/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 6 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 8/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 14 станови во Пехчево

 

Оглас 7/2015 за продажба на станови (до 27.07.2015)

Оглас број 7/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 171 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 7/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 12 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 7/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 27 станови во Охрид

 

Оглас бр. 7/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 18 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 7/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 6 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 7/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 6/2015 за продажба на станови (до 22.06.2015)

Оглас број 6/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 170 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 6/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 10 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 6/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 28 станови во Охрид

 

Оглас бр. 6/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 21 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 6/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 7 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 6/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 5/2015 за продажба на станови (до 08.06.2015)

Оглас број 5/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 176 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 5/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 10 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 5/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 28 станови во Охрид

 

Оглас бр. 5/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 22 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 5/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 7 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 5/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 4/2015 за продажба на станови (до 12.05.2015)

Оглас број 4/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 177 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 4/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 10 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 4/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 28 станови во Охрид

 

Оглас бр. 4/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 22 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 4/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 7 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 4/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 3/2015 за продажба на станови (до 21.04.2015)

Оглас број 1/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 199 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 1/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на продажба се 20 станови во Битола во објект „Довлеџик 2“

 

Оглас бр. 1/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 1/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 34 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 1/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 8 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 1/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас број 2/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 193 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 2/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 18 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 2/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 2/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 34 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 2/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 7 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 2/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас број 3/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 180 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 3/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 13 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 3/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 30 станови во Охрид

 

Оглас бр. 3/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 24 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 3/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 7 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 3/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Најава на корисници

Оглас број 7/2014-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 100 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 7/2014-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на продажба се 26 станови во Битола во објект „Довлеџик 2“

 

Оглас бр. 7/2014-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 7/2014-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 35 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 7/2014-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 8 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 7/2014-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Адреса и Локација