Почетна

СКОПЈЕ

Понуда на станбен и деловен простор во Скопје. Каталог...

СТРУМИЦА

Понуда на станбен простор во Струмица

БИТОЛА

Понуда на станбен и деловен простор во Битола. Сите Понуди...

ОХРИД

Понуда на станбен и деловен простор во Охрид. Сите Понуди...

ПРИЛЕП

Понуда на станбен и деловен простор во Прилеп. Сите Понуди...

ПЕХЧЕВО

Понуда на станбен простор во Пехчево. Сите Понуди...

Покани и известувања

Прес конференции

АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО СЕ ДЕЈНОСТИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР И СО ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА

- Подобрување на условите за стопанисување во постојните станбени згради и станови;
- Утврдување на висината на закупот, склучување на договори за закуп на станбен простор и за деловен простор од значење за Републиката;
- Стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката;
- Водење на единствена евиденција на станбениот простор и деловниот простор од значење за Републиката;
- Поттикнување на развојот и изградбата на инфраструктурата за домување;
- Изградба, реновирање и одржување на станови за непрофитно домување;
- Изградба и продажба на станови и деловен простор за пазар;
- Инвестиционно и тековно одржување на станбениот и деловниот простор;
- Организирање и изградба на станбен и деловен простор каде што инвеститор е Република Северна Македонија;
- Реализира годишна програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија, на Владата на Република Северна Македонија со која се утврдува особено: изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи; изградба на станбен и деловен простор наменет за продажба; стопанисување со станбен и деловен простор; инвестиционно и тековно одржување на станбен и деловен простор, подобрување на условите на домување во постојните станбени згради и станови; утврдување на висината на закупот и политиката на склучување на договори за закуп на станбен и деловен простор; водење на единствена евиденција на станбен и деловен простор со кој стопанисува и организирање и изградба на станбен и деловен простор каде што инвеститор е Република Северна Македонија;
- Работи околу уредување и подготвување на градежно земјиште за градба и поместување на постојните објекти; санациски работи; организација на изградба на станбени објекти; инсталации; надзор при изградба и слично, уредување и одржување на улици и собраќајници, уредување и одржување на паркови, зелени и рекреациони површини; комерцијални работи во остварување на функцијата во прометот на стоки и услуги;

Banner Otchetnost 14

                                Извештај од 01.12.2017-31.05.2018

                           Извештај од 01.06.2018-31.12.2018

Оглас 01/2018 за продажба на станови ( 29.01.2018)

Најава на корисници