ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ


Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје има едностепен систем на управување преку Одбор на Директори во следниов состав :

 

         Генерален Директор

         Кристијан Трајковски

 


 

         Претседател на Одбор на Директори

         Вангел Андрески

 


 

          Неизвршен член на Одбор на Директори

         Александар Цуцулоски

 


 

        Неизвршен член на Одбор на Директори

        Шукри Масурица

 

 

 


 

  

         Независен член и неизвршен член на Одбор на Директори

        Силвана Јовческа