ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ


Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје има едностепен систем на управување преку Одбор на Директори во следниов состав :

 

         Генерален Директор-Извршен Член

         Кристијан Трајковски

 


 

         Претседател на Одбор на Директори-Неизвршен член

         Џеват Исени

 


 

          Неизвршен член

         Александар Цуцулоски

 


 

          Независен член

         Силвана Јовческа

     

 

 

Адреса и Локација