ЗАКОНИ

Закони од значење за работењето на друштвото

Правната основа за воспоставување и функционирање  на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Репубилката - Скопје е дефинирана во следните законски прописи

 

 

 

Закон за домување

 

 • Закон за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.99 од 05.08.2009 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.57 од 26.04.2010 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.36 од 23.03.2011 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.54 од 14.04.2011 година Превземи

 • Закон за дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.13 од 27.01.2012 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.55 од 16.04.2013 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.163 од 26.11.2013 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.42 од 03.03.2014 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.199 од 30.12.2014 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.146 од 26.08.2015 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 22.02.2016 година Преземи

 •  

 

 

Закон за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

 

 • Закон за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.13 од 23.01.2013 година Преземи

 • Закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.69 од 14.05.2013 година Преземи

 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.27 од 05.02.2014 година Преземи

 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.42 од 03.03.2014 година Преземи
 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.178 од 02.12.2014 година Преземи
 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.180 од 05.12.2014 година Преземи
 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија
 • Сл. Весник на Р. Македонија, бр.51 од 31.03.2015 година Преземи
 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.129 од 31.07.2015 година Преземи
 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.06 од 15.01.2016 година Преземи

 

 

Закон за продажба на становите во општествена сопственост

 

 • Закон за продажба на становите во општествена сопственост

  Сл. Лист на СРМ, бр.36 од 20.06.1990 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.62/92 од 17.10.1992 година Преземи

 • Закон за изменување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.7/98 од 10.02.1998 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.24 од 04.04.2003 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.24 од 25.02.2011 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.144 од 30.09.2014 година Преземи

 

 

Закон за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

 

 • Закон за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.38/93 од 21.06.1993 година Преземи

 • Исправка на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.48 од 31.07.1993 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.21/98 од 08.05.1998 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.25 од 30.04.1999 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.39/99 од 24.05.1999 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.81/99 од 21.12.1999 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.49/2000 од 21.06.2000 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.6 од 30.01.2002 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 05.05.2003 година Преземи

 • Закон за изменување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.38/04 од 17.06.2004 година Преземи

 • Закон за изменување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.35 од 23.03.2006 година Преземи

 • Закон за изменување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.84 од 04.07.2007 година Преземи

 • Закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.123 од 02.10.2012 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.25 од 19.02.2015 година Преземи

 

 

Закон за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата во коишто Република Македонија и агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал имаат акции, односно удели

 

 • Закон за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата во коишто Република Македонија и агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал имаат акции, односно удели

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 49/97 од 30.09.1997 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата во коишто Република Македонија и агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал имаат акции, односно удели

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.6 од 30.01.2002 година Преземи

 

 

Закон за трансформација 

 

 • Закон за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 105/09 од 21.08.2009  година Преземи

 

 

Закон за јавни набавки

 

 • Закон за јавни набавки-пречистен текст. Превземи
 • Закон за изменување на Законот за јавни набавки од 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.165 од 16.11.2017 година. Превземи