Објект 3.1 на 3-та МБ Аеродром

Понуда на станови во објект 3.1 на бул 3-та Македонска бригада, Скопје

Надворешен изглед на зградата и влезовите во објектот

Ентериери на становите

Кликнете врз сликата за да ја погледнете галеријата со слики од објектот.

Понудата се однесува на  58  СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА

ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА УЕ,,Б,, на Бул.„3 -Македонска ударна бригада“ бр.41  во СКОПЈЕ со 4 влезови:

 

 Напомена: Становите се продаваат исклучиво со објавување на оглас, по пат на усно позитивно јавно наддавање. Почетните цени на становите се објавуваат во рамки на огласот. Нашата компанија објавува огласи во редовни интервали а за да проверите дали во моментов има активен оглас кликнете ТУКА.

Шеми на становите

 

 

 

ВЛЕЗ 1 - Ламела А

    ВЛЕЗ 1: 17 стана во ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА  ЗОНА во СКОПЈЕ 

Ред бројВлезКатБрој на станВид на станОри
ентаци
ја
Нето површина на стан (м2)Редуцирана површина на тераса (м2) Вкупна продажна површина на стан (м2)Ниво и Број на паркинг место/ гаражаПовршина на паркинг место/ гаража (м2)
1 1 1 1 3,0 ЈИ 82,00 3,00 85,00 По/1 15,00
* 2 1 1 2 3,0 СЗ 78,00 3,00 81,00 По/2 15,00
3 1 1 5 4,0 ЈИ-СИ 95,00 3,50 98,50 Пр/1 18,00
4 1 2 6 3,0 ЈИ 82,00 3,00 85,00 По/5 15,00
5 1 2 10 4,0 ЈИ-СИ 95,00 3,50 98,50 Пр/2 18,00
6 1 3 11 3,0 ЈИ 83,00 3,00 86,00 По/9 15,00
7 1 3 15 4,0 ЈИ-СИ 95,00 3,50 98,50 Пр/3 18,00
8 1 4 16 3,0     ЈИ 83,00 3,00 86,00 По/13 15,00
9 1 4 20 4,0 ЈИ-СИ 95,00 3,50 98,50 Пр/4 18,00
10 1 5 21 3,0 ЈИ 83,00 3,00 86,00 По/23 15,00
11 1 5 25 4,0 ЈИ-СИ 97,00 3,50 100,50 По/27 11,00
12 1 6 26 3,0 ЈИ 83,00 3,00 86,00 По/96 16,00
13 1 6 27 3,0 СЗ 78,00 3,00 81,00 По/97 16,00
14 1 6 30 4,0 ЈИ-СИ 97,00 3,50 100,50 По/100 16,00
15 1 МА 31 3,0     ЈИ 81,00 3,00 84,00 По/101 16,00
16 1 МА 32 3,0 СЗ 76,00 3,00 79,00 По/102 15,00
17 1 МА 35 4,0 ЈИ-СИ 93,00 3,50 96,50 По/105 15,00

 

ВЛЕЗ 2 - Ламела Б

   ВЛЕЗ 2 : 13 стана во ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА  ЗОНА во СКОПЈЕ

Ред бројВлезКатБрој на станВид на станОри
ентаци
ја
Нето површина на стан (м2)Редуцирана површина на тераса (м2) Вкупна продажна површина на стан (м2)Ниво и Број на паркинг место/ гаражаПовршина на паркинг место/ гаража (м2)
1 2 1 2 3,5 ЈЗ 86,00 3,75 89,75 Пр/5 19,00
2 2 1 3 3,5 ЈЗ-СЗ 85,00 3,75 88,75 По/18 15,00
3 2 2 6 3,5 ЈЗ 86,00 3,75 89,75 Пр/6 18,00
4 2 2 7 3,5 ЈЗ-СЗ 85,00 3,75 88,75 По/21 15,00
5 2 3 10 3,5 ЈЗ 86,00 3,75 89,75 Пр/7 18,00
6 2 4 14 3,5 ЈЗ 86,00 3,75 89,75 Пр/8 19,00
7 2 5 18 3,5 ЈЗ 86,00 3,75 89,75 По/85 14,00
8 2 5 19 3,5 ЈЗ-СЗ  85,00 3,75 88,75 По/86 15,00
9 2 6 22 3,5 ЈЗ 86,00 3,75 89,75 По/89 16,00
10 2 6 23 3,5 ЈЗ-СЗ 85,00 3,75 88,75 По/90 15,00
11 2 МА 26 3,5 ЈЗ 84,00 3,75 87,75 По/93 16,00
12 2 МА 27 3,5 ЈЗ-СИ   81,00 3,75 84,75 По/94 18,00
13 2 МА 28 2,0 СЗ 50,00 4,50 54,50 По/95 20,00

ВЛЕЗ 3 - Ламела В

    ВЛЕЗ 3 : 11 стана во ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА  ЗОНА во СКОПЈЕ

 

Ред бројВлезКатБрој на станВид на станОри
ентаци
ја
Нето површина на стан (м2)Редуцирана површина на тераса (м2) Вкупна продажна површина на стан (м2)Ниво и Број на паркинг место/ гаражаПовршина на паркинг место/ гаража (м2)
1 3 1 2 3,5 ЈЗ-ЈИ 85,00 3,75 88,75 По/34 15,00
2 3 1 3 3,5 ЈЗ 86,00 3,75 89.75 Пр/17 19,00
3 3 2 7 3,5 ЈЗ 86,00 3,75 89,75 Пр/18 19,00
4 3 3 11 3,5 ЈЗ 86,00 3,75 89,75 Пр/19 19,00
5 3 4 15 3,5 ЈЗ 86,00 3,75 89,75 Пр/20 19,00
6 3 5 18 3,5 ЈЗ-ЈИ 85,00 3,75 88,75 По/74 15,00
7 3 5 19 3,5 ЈЗ 86,00 3,75 89,75 Пр/21 19,00
8 3 6 22 3,5 ЈЗ-ЈИ 85,00 3,75 88.75 По/77 15,00
9 3 МА 26 3,5 ЈЗ-ЈИ 81 3,75 84,75 По/80 15,00
10 3 МА 27 3,5 ЈЗ 84,00 3,75 87.75 По/81 17,00
11 3 МА 28 2,5 СИ 64,00 4,50 68,50 По/82 19,00

ВЛЕЗ 4 - Ламела Г

       ВЛЕЗ 4: 17 стана во ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА  ЗОНА во СКОПЈЕ

 

Ред бројВлезКатБрој на станВид на станОри
ентаци
ја
Нето површина на стан (м2)Редуцирана површина на тераса (м2) Вкупна продажна површина на стан (м2)Ниво и Број на паркинг место/ гаражаПовршина на паркинг место/ гаража (м2)
1 4 1 1 4,0 СЗ-СИ 95,00 3,50 98,50 Пр/10 30,00
2 4 1 4 3,0   ЈИ 78,00 3,00 81,00 По/42 13,00
3 4 1 5 3,0 СЗ 82,00 3,00 85,00 По/43 15,00
4 4 2 6 4,0 СЗ-СИ 95,00 3,50 98,50 Пр/11 20,00
5 4 2 10 3,0 СЗ 82,00 3,00 85,00 По/47 16,00
6 4 3 11 4,0 СЗ-СИ 95,00 3,50 98,50 Пр/12 19,00
7 4 3 15 3,0 СЗ 82,00 3,00 85,00 По/53 15,00
8 4 4 20 3,0 СЗ 83,00 3,00 86,00 По/57 15,00
9 4 5 21 4,0 СЗ-СИ 97,00 3,50 100,50 Пр/14 19,00
10 4 5 25 3,0 СЗ 83,00 3,00 86,00 По/61 23,00
11 4 6 26 4,0 СЗ-СИ 97,00 3,50 100,50 Пр/15 18,00
12 4 6 29 3,0 ЈИ 78,00 3,00 81,00 По/64 19,00
13 4 6 30 3,0 СЗ 83,00 3,00 86,00 По/65 18,00
14 4 МА 31 4,0 СЗ-СИ 93,00 3,50 96,50 Пр/16 19,00
15 4 МА 32 2,5 ЈИ-СИ 72,00 3,50 75,50 По/66 18,00
16 4 МА 34 3,0 ЈИ 76,00 3,00 79,00 По/68 18,00
17 4 МА 35 3,0 СЗ 81,00 3,00 84,00 По/69 15,00

Локација на објектот