Паркиралиште „Центар“ - Скопје

Паркиралиште „Центар“ - Скопје

Локација: ул. „Кеј 13-ти Ноември“ број 22Б Општина Центар Град Скопје (наспроти хотелот „Holiday Inn“)

Број на паркинг места:  534 од кои 524 за лесни возила и 10 за автобуси

 

 

Ценовник на услуги и надоместоци за користење на паркиралиштето

1. Лесни возила

  • За паркирање до 1 час: 30 денари
  • За секој нареден час до 9 часа: 20 денари
  • За паркирање од 9 до 24 часа: 300 денари
  • Месечна паркинг карта: 1.770 денари
  • Годишна паркинг карта:14.160 денари

2. Автобуси

  • За паркирање до 1 час: 200 денари
  • За секој нареден час: 100 денари

 

Ценовникот се однесува за паркирање на Катна гаража "Разловечко Востание",Катна гаража "Кресненско Востание",Катна гаража "Солунски Конгрес" и "Паркиралиште Центар" во Скопје:

За користење на три катни гаражи

месечен надоместок за физички лица ..................................2.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 25.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .4.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................ ..40.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

За користење на две  катни гаражи паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................2.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 25.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .4.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица .................................. 25.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

За користење на три  катни гаражи паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................3.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 30.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .5.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................: 55.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

Трошокот за издавање на картицата изнесува 200 денари во моментот на плаќањето и истиот паѓа на товар на корисникот

Број на трансакциона с-ка: 210067012210484 НЛБ Тутунска банка АД Скопје

Барање за картичка

 

Кликнете на сликите за да ја погледнете галеријата

Локација на објектот