Паркиралиште „Центар“ - Скопје

Паркиралиште „Центар“ - Скопје

Локација: ул. „Кеј 13-ти Ноември“ број 22Б Општина Центар Град Скопје (наспроти хотелот „Holiday Inn“)

Број на паркинг места:  534 од кои 524 за лесни возила и 10 за автобуси

Ценовник на услуги и надоместоци за користење на паркиралиштето

1. Лесни возила

  • За паркирање до 1 час: 30 денари
  • За секој нареден час до 9 часа: 20 денари
  • За паркирање од 9 до 24 часа: 300 денари
  • Месечна паркинг карта: 1.770 денари

2. Автобуси

  • За паркирање до 1 час: 200 денари
  • За секој нареден час: 100 денари

Трошокот за издавање на картицата изнесува 200 денари во моментот на плаќањето и истиот паѓа на товар на корисникот

Број на трансакциона с-ка: 210067012210484 НЛБ Тутунска банка АД Скопје

Барање за картичка

 

Кликнете на сликите за да ја погледнете галеријата

Локација на објектот