Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 16/2018(19.09.2018) (3)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за одржување на хигиена на паркинг, катни гаражи и „Национална Арена Филип II Македонски“ Скопје..

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

: Набавка на услуга за одржување на хигиена на паркинг, катни гаражи и „Национална Арена Филип 2 Македонски“ Скопје. Договорот треба да ги опфаќа следните активности - одржување на хигиена на просторот за паркирање на возила, одржување на гледалишен простор – трибини (4), пристапни мостови, пешачки платформи, санитарни јазли, соблекувални, интерни улици, машинско чистење на подни површини, чистење на ѕидни површини и опрема во санитарните јазли. Чистење на трибините од ѓубре и смет, метење на пристапните платформи за публика, чистење и празнење на поставените канти за отпадоци и поставување на нови и чисти кеси за ѓубре, бришење на столчињата од прашина пред натпревар, миење на пристапната улица под Северна трибина и сообраќајни ленти на паркиралишта, чистење на стаклени фасади на трибини и катни гаражи, чистење на санитарните чворови во катни гаражи, во Северна, Јужна, Источна и Западна трибина, во ВИП одделот, ВИП ресторани на стадионот и управата на стадионот. Рачно и машинско чистење на снег, одвоз на смет и снег од исчистените простории по вид и количина согласно Спецификацијата со опис на работа.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 10.10.2018 година

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 24/2018(03.09.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

: Месечни прегледи за одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки во станбени објекти со кои стопанисува Акционерското друштво за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката, според спецификација за градовите- Скопје, Битола, Ресен, Демир Хисар, Охрид, Прилеп, Кичево, Кочани, Берово, Македонска Каменица, Делчево, Штип, Кавадарци и Велес. • Согласно член 20 од „Правилникот за користење и одржување на лифтови и транспортери“ (Сл.Весник на РМ бр.26/09) редовното одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки во станбени објекти со кои стопанисува Акционерското друштво за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката, се врши еднаш месечно и ги опфаќа активностите согласно спецификацијата дадена во прилог, за градовите- Скопје, Битола, Ресен, Демир Хисар, Охрид, Прилеп, Кичево, Кочани, Берово, , Македонска Каменица, Делчево, Штип, Кавадарци и Велес. • Давателот на услуга се обврзува да врши преглед и истовремено и квалитетно да ги оддржува и сервисира лифтовите кои се предмет на овој договор и тоа - Еднаш месечно да изврши преглед на постројките на лифтовите, кои се предмет на договорот, преглед и контрола на сигурносните елементи како и на работата на лифтот - Отстранување на застои - Да интервенира на повик на корисникот на услугата максимум 24 часа по повикот и услугите да ги врши најдоцна за 2 дена - Да биде подготвен да интервенира во тек на сите 24 часа од денот, вклучувајќи и неработни денови и државни и верски празници. - И сите други работи предвидени со член 20 од Правилникот за користење на лифтови и транспортери

 

Краен рок за поднесување на понуди е 26.09.2018 година

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 16/2018(19.09.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за одржување на хигиена на паркинг, катни гаражи и „Национална Арена Филип II Македонски“ Скопје..

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

: Набавка на услуга за одржување на хигиена на паркинг, катни гаражи и „Национална Арена Филип 2 Македонски“ Скопје. Договорот треба да ги опфаќа следните активности - одржување на хигиена на просторот за паркирање на возила, одржување на гледалишен простор – трибини (4), пристапни мостови, пешачки платформи, санитарни јазли, соблекувални, интерни улици, машинско чистење на подни површини, чистење на ѕидни површини и опрема во санитарните јазли. Чистење на трибините од ѓубре и смет, метење на пристапните платформи за публика, чистење и празнење на поставените канти за отпадоци и поставување на нови и чисти кеси за ѓубре, бришење на столчињата од прашина пред натпревар, миење на пристапната улица под Северна трибина и сообраќајни ленти на паркиралишта, чистење на стаклени фасади на трибини и катни гаражи, чистење на санитарните чворови во катни гаражи, во Северна, Јужна, Источна и Западна трибина, во ВИП одделот, ВИП ресторани на стадионот и управата на стадионот. Рачно и машинско чистење на снег, одвоз на смет и снег од исчистените простории по вид и количина согласно Спецификацијата со опис на работа.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 10.10.2018 година

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 22/2018(06.09.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуги за тековно одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на„Национална Арена Филип II Македонски“ Скопје.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка и испорака на услуги за тековно одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на „Национална Арена Филип 2 Македонски“ Скопје согласно описот и количините во спецификација. Набавката опфаќа тековно одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на сите делови дадени во деталната спецификација, нивна демонтажа, набавка на нови делови со нивна монтажа, како што се дисплеј-панели, видео карта за модул, модули, БНЦ Оптик пенкала предајни, конвертори БНЦ–ЛАН, драјвер компјутери за дисплеи, клима уреди за ладење и се останато кое е дадено во спецификацијата.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 02.10.2018 година

 

Адреса и Локација