Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1/2018 (14.03.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги во фиксна телефонија

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на телекомуникациски услуги -услуги за користење на фиксна телефонија 24 часа на ден, седум дена во неделата, со национален и
меѓународен сообраќај кон сите фиксни и мобилни мрежи за потребите на акционерското друштво.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 2/2018 (15.03.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на течни горива

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на стоки -течни горива - бензин
и дизел гориво за патнички моторни возила во Дирекција и Подружница Скопје, Битола, Струмица,
Куманово, Тетово, Прилеп, Кичево, Кочани, Охрид, Велес и Штип. Набавка на течни горива - бензин,
дизел гориво за патнички моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката – Скопје, сукцесивно од бензиски пумпи на понудувачот со
користење на безготовинска картичка во текот на две години.

Адреса и Локација