Огласи во тек

Оглас за јавна набавка број 08222/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Ревизија на проектна документација за сите фази за објектите со станови наменети за лица во социјален ризик и други ранливи групи и тоа ГП 5.6.1 во Гевгелија, Блок 40.дел индустриска зона - Локалитет 1 ГП 2.1 во Велес, Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар и станбен објект во УЕ 41 нас. Сарај во Скопје на следниот линк: 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d9cf8761-ee9c-42ef-bc23-74ef5ee9ad71/14

Оглас за јавна набавка број 08099/2019 (7)

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

 на следниот линк: 

 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/253ff9d6-9f89-4d67-b20f-176c70aad564/1

Оглас за јавна набавка број 07816/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

 на следниот линк: 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/13d3e1db-269f-476c-9393-1ebac3314742/14

Оглас за јавна набавка број 07268/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

на следниот линк: 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/740587c6-9918-4c0b-b668-25d9a19425c5/13

Оглас за јавна набавка број 04917/2019 (3)

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаина следниот линк: 

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9d4ecf9a-ef59-4071-a6bc-9ea8884e35c0/13

Оглас за јавна набавка број 05673/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Здравствен преглед за вработени на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје. Огласот е достапен на следниот линк: 

 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dacf504e-2931-4c06-bc3e-18a0186be80c/14

 

Оглас за јавна набавка број 05498/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Друштво на следниот линк: 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bcf23f6e-7c14-4702-93df-417807690756/1

Оглас за јавна набавка број 05015/2019

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Набавка на производи за бифе и пијалоци на следниот линк: 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bb3da631-d7e0-4708-bb27-806c211e663d/14

Оглас за јавна набавка број 04917/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

 

Ревизија на проектна документација за сите фази за објектите со станови наменети за лица во социјален ризик и други ранливи групи и тоа ГП 5.6.1 во Гевгелија, Блок 40.дел индустриска зона - Локалитет 1 ГП 2.1 во Велес, Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар и станбен објект во УЕ 41 нас. Сарај во Скопје на следниот линк: 

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fc48246d-da98-4e94-8f33-722605d18150/14

Оглас за јавна набавка број 04935/2019

 

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на проектна документација за Измени во тек на градба на подтрибинскиот простор на источна трибина на Националната Арена „Тодор Проески“ во Скопје.

Линк до ЕСЈН

Проектна документација.прилог