Огласи во тек

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-12/2018 (29.10.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на дизел агрегатски постројки на катни гаражи и Националана Арена Филип II Македонски- Скопје

 

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуги за тековно одржување
и сервисирање на дизел агрегатски постројки на катни гаражи и “Национална Арена Филип 2 Македонски” – Скопје, вкупно 7 (седум) согласно техничката спецификација. Четири агрегатски постројки на стадион, од кои три постројки се- модел ФГ Вилсон П275Х2 со моќност 275ква/220кв и една агрегатска постројка- модел Матиса 350 ква тип ВМ1 350 АД. Една агрегатска постројка на катна гаража Солунски Конгрес- модел Еуроенергу Јенератор ЕСГ 200 сериски број 28064/14 ква 200 В 231/400, една агрегатска постројка на катна гаража Разловечко Востание- модел Матиса ФМ2-400АД ква 400 320КВ сериски број ММ14543 од 2014 година и една агрегатска постројка на катна гаража Кресненско Востание- модел КапелоΣ Диеселс мотор Марелли Генераторс тип МЈБ 250МА4-Б сериски број МБ17982 ква 165. Под тековно одржување и сервисирање на агрегатите спаѓаат следниве услуги - Периодичен преглед на 60 дена, промена на филтри за гориво, масло, филтри за масло, сепаратор на вода, антифриз, Акумулаторска батерија 12В 180Ах, каиши, затегачи на каиши, греачи на антифриз и дежурство на настани по повик.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 08.11.2018 година

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 31/2018 (29.10.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на автоматскиот систем за паркирање на
возила во катна гаража Солунски Конгрес

 

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување
и сервисирање на автоматскиот систем за паркирање на возила во катна гаража "Солунски Конгрес",
согласно описот во Спецификацијата. Набавката опфака тековно одржување и сервисирање на
автоматскиот систем за паркирање на возила со дневна, неделна и месечна проверка. Промена на
деловите предвидени во Спецификација, нивна демонтажа, набавка на нови делови и нивна монтажа,
како што се водилки на платформи, сензори за висина, цилиндри, фаќачки уреди, тркала, лизгачи,
кабли, редуктори, кочници, товарни запчаници, спојници, одбојник, подмачкување, проверка и замена
на масло,чистење на сензори и панел на неделна основа итн. Достапност на сервисерите - 24 часа по
повик.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 20.11.2018 година

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 30/2018 (29.10.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изложување на станбен простор и деловен простор со кој стопанисува АД за изградба и стопанисување
со станбен и со деловен простор од значење на Републиката – Скопје за Реон 1 и Реон 2

 

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изведување на премер и геодетски работи
на територија на Република Македонија за потребите на Подружниците на Акционерското друштво,
согласно видовите на услугите и техничката спецификација. Предметот на набавката Изложување на
станбен и деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и деловен простор од значење за Републиката – Скопје за Реон 1 и Реон 2 ги опфаќа
следните видови на услуги 1. За премер на внатрешна површина на посебни и заеднички делови од
зграда и други објектиЧ стан, подрум, подземна гаража, гаражно место, деловна просторија и други во
функција на запишување/промена во катастар на недвижности, 2. За премер на внатрешна површина,
вклучувајќи и габаритен премер на згради и други објектиЧ семејна станбена куќа, деловен објект,
базени, рибници, силос, резервоар, надградба/доградба, помошен објект (гаража/гаражно место, плевна,
шупа и др.) и други, независно за колку засебни објекти се работи во функција на запишување/промена
во катастар на недвижности, 3. За премер на отворена површина на објекти од типот на брани, соларни
централи, отворени спортски игралишта, паркови, плоштади, паркиралишта, зеленила, градби за
сепарација на материјал за производство на бетон, бетонски бази, асфалтни бази и други објекти во
функција на запишување/промена во катастар на недвижности, 4. За премер на празна катастарска
парцела во функција на запишување во катастар на недвижности 5. За обележување на градежна
парцела со премер на лице место 6. За нумерички податоци без теренско мерење во функција на
реализација на урбанистички план, експропријација, приватизација на градежно земјиште и др. (ако
градежната парцела претставува дел од една катастарска парцела), 7. За нумерички податоци без
теренско мерење во функција на реализација на урбанистички план, експропријација, приватизација
на градежно земјиште и др. (ако градежната парцела е составена од повеќе катастарски парцели) 8. За
физичка делба на КП, 8.1 Основна физичка делба на две КП, 8.2 Секоја наредна новоформирана КП, 9.
Идентификација на КП со увид на лице место без премерување, 9.1 Идентификација на КП со увид на
лице место и премерување, 10. За изготвување на ажурирана геодетска подлога за опфат со површина
до 1Ха, 10.1 За изготвување на ажурирана геодетска подлога за опфат со површина над1Ха, 11. За
обележување проектирана градба на терен 12. Премер на водоводна, канализациона и енергетска
инфраструктура и на електронски комуникациски мрежи и средства - на отворен ров - на затворен ров,
со откривање на инфраструктурни објекти со скенер/трагач/шлиц) 13. Спојување на парцели (од реден
број 9) по новооформена парцела

 

Краен рок за поднесување на понуди е 19.11.2018 година

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-13/2018 (30.10.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на фекални, водоводни и противпожарни
пумпи на ''Национална Арена Филип II Македонски '' – Скопје

 

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување
и сервисирање на фекални, водоводни противпожарни пумпи на ''Национална Арена Филип 2
Македонски''– Скопје. Тековното одржување и сервисирање на фекални, водоводни и противпожарни
пумпи треба да ги опфати сите делови кои се составен дел од спецификациите со вклучена работна
рака за нивно одржување и сервисирање, согласно описот и количините.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 23.11.2018 година

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-11/2018 (30.10.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Лиценци за софтвер за заштита на персонални компјутери и сервери од компјутерски вируси и
малициозни програми

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на 350 лиценци со важност од 2
години за софтвер за заштита на персонални компјутери и сервери од компјутерски вируси и
малициозни програми за потребите на Друштвото. Количини - 350 Лиценци со важност од 2 години за
софтвер за заштита на персонални компјутери и сервери од компјутерски вируси и малициозни
програми по вид и количина согласно техничката спецификација.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 13.11.2018 година

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 32/2018 (29.10.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Градежни работи за изградба на објект ГП 2.02 од ДУП Градска Четврт С 16- Општина Бутел (стара
ознака Босна и Херцеговина Б 9.3 О-4) во Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Количините на работи се дефинирани
како изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на
објект ГП 2.02 од ДУП Градска Четврт С 16- Општина Бутел (стара ознака Босна и Херцеговина Б 9.3
О-4) во Скопје, утврдени во Предмерот изработен од Проектантот „СТУДИО 2000" Скопје.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 13.12.2018 година