Огласи во тек

Оглас за доделување на 0договор за јавна набавка број 11/2016 (22.07.2016) (4)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на паркинг системот за регулирање влез и излез од паркиралишта со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на паркинг системот за регулирање на влез и излез од паркиралишта со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје односно одржување на паркинг системот за регулирање на влезно-излезен терминал, наплатна станица, вертикална сигнализација (семафори) на паркиралиште.

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 11/2016 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 11.08.2016 во 10.00 часот

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 13/2016 (22.07.2016)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Градежни, градежно занатски и инсталатерски работи за обезбедување услови за одржување на УЕФА Супер Купот во фудбал во Август 2017 година на Национална Арена Филип II Македонски во Скопје.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Договор за јавна набавка на градежни, градежно занатски и инсталатерски работи за обезбедување услови за одржување на УЕФА супер купот во фудбал во Август 2017година на Национална Арена Филип II Македонски во Скопје произлезени од: -Дополнување на основниот проект за изградба на Национална Арена Филип II Македонски во Скопје и -Проектот за Адаптација на Национална Арена Филип II Македонски во Скопје Со прифаќање на номинацијата Република Македонија и Градот Скопје да бидат домаќини на УЕФА Супер Купот во фудбал – Август 2017 година, на Национална Арена Филип II Македонски – Скопје, Владата на Република Македонија на својата Сто и единаесеттата седница, одржана на 13.10.2015 година и на Стоиосумнаесеттата седница одржана на 10.11.2015, донесе повеке Заклучоци со кои АД за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење на Републиката – Скопје, го обврзува да ги утврди приоритетните фази на изградба за обезбедување на просторни и технички услови за одржување на УЕФА Супер Купот во фудбал, да го утврди обемот на измени и дополнување на техничката документација и да започне со постапка за измена и дополнување согласно позитивните законски прописи на Република Македонија, да подготви акциски план со конкретни рокови за преземање на сите потребни активности во врска со Национална Арена Филип II Македонски согласно барањата на Европската фудбалска асоцијација (УЕФА) и други. За исполнување на Заклучоците донесени од Владата на Република Македонија АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката – Скопје, спроведе постапка за јавна набавка за изработка на проектна документација за обезбедување услови за одржување на УЕФА Супер Купот во фудбал – Август 2017 година, на Национална Арена Филип II Македонски – Скопје,

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 13/2016 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 11.08.2016 во 10.00 часот

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 5/2016 (04.05.2016) (2)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на канцелариски материјали.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка и испорака на стоки-канцелариски материјали, со одложено плаќање и тоа: фотокопирна хартија, пенкала, моливи, калкулатори, обрасци, папки и друг потрошен канцелариски материјал по претходни писмени порачки за потребите на АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, сукцесивно во текот на една година, согласно описот и количините дадени во Спецификацијата.

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 5/2016 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 25.05.2016 во 10.00 часот

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 26/2015 (21.01.2016)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Градежни работи за изградба на станбено деловен објект 3.9 Реонски центар Аеродром во Скопје.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Количините на работи се дефинирани како изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на станбено деловен објект 3.9 Реонски центар Аеродром во Скопје, утврдени во предмерот за тендерска документација, изработен од Проектантот ТДПИК „Прима Инженеринг“ ДОО, Скопје.

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 26/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 10.02.2016 во 10.00 часот

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-18/2015 (18.01.2015) (2)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изградба на вреловоден приклучок за објект Комплекс Источна индустриска зона, Објект 3.1 во Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изградба на вреловоден приклучок за станбено деловен објект 3.1 Комплекс Источна индустриска зона во Скопје. Количините на работи се дефинирани како изведба на градежни и машински работи утврдени во предмерот за тендерската документација.

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 1-17/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТКА.

Понудите да се достават најдоцна до 28.01.2016 во 10.00 часот

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 11/2015 (13.01.2016)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Ревизија на проектната документација за сите фази за објект ГП 04.01 Јужен дел-централно градско подрачје во Скопје.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавката опфаќа ревизија на сите фази од комплетната проектната документација за станбено- деловниот објект ГП 04.01 Јужен дел - централно градско подрачје во Скопје и тоа ревизија на проекти за дислокација на подземни инсталации, проект за подготвителни работи, основен проект со сите фази потребни за изградба на објектот со станови наменети за продажба, вклучувајќи го и предмерот како составен дел на проектната документација со посебен акцент на сеопфатноста на описите на позициите и точноста на количините и др. Ревизијата исто така вклучува обезбедување позитивно Мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата, за градежно конструктивниот проект кој е составен дел на основниот проект, издадено од страна на субјект кој врши научно истражувачка дејност – научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија и Потврда дека минималните барања за енергетска ефикасност кои се содржани во основниот проект се во соласност со минималните барања за енеретска ефикасност издадена од субјект кој поседува лиценца за вршење на енергетска контрола (соласно Законот за градење). Извештај од ревизијата со евентуални забелешки на проектната документација по кои треба да постапи Проектантот, преку Нарачателот се доставува до проектантската куќа, а конечниот извештај за извршената ревизија со позитивен заклучок, се доставува во архивата на Нарачателот, во четири примероци и во електронска форма. Покрај изготвување на Конечниот извештај кој ќе ги содржи поединечните извештаи од сите фази од проектната документација, Извршителот на услугата за ревизија на проектната документација, треба целата ревидирана проектна документација да ја завери на начин согласно важечките законски прописи. Поединечните извештаи за извршени ревизии, треба да бидат содржани во основните проекти, соодветно за секоја фаза.

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 11/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 04.02.2016 во 10.00 часот

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-13/2015 (05.01.2015)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на комплетна проектна документација за објект Борка Талески бр.76 во Прилеп

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изработка на комплетна проектна документација за објект Борка Талески бр.76 во Прилеп и тоа: основен проект со сите фази потребни за изградба со ревизија на истите, проекти за дислокација на постоечки подземни инсталации, проект за подготвителни работи, Елаборат за геомеханички истражни работи. Изработката на елаборатот за геомеханички истражни работи да биде од страна на овластена организација, комплетно со ревизија. Изработка на комплетна проектна документација основен проект со сите фази потребни за изградба, проекти за дислокација на постоечки подземни инсталации, проект за подготвителни работи треба да биде врз основа на: изводот од ДУП, Проектната програма потпишана од Нарачателот, елаборатот за нумерички податоци, елаборатот за геомеханички истражни работи, подлоги за подземен катастар на инсталации, Законот за просторно и урбанистичко планирање и неговите подзаконски акти, Законот за градење и неговите подзаконски акти, Законот за домување, Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на објекти, Правилникот за енергетска ефикасност на градежни објекти, Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи и други важечки законски прописи врзани за предметот за набавката. Документацијата се доставува до Нарачателот, комплетно со обезбедено мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита и ревизија на основен проект доколку истото е неопходно согласно Законот за градење. При изработката на проектната документација треба да се применуваат рационални современи и издржани решенија.

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 1-13/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 15.12.2015 во 10.00 часот

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-11/2015 (24.11.2015)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на компјутерска галантерија и потрошен материјал.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на компјутерска галантерија и потрошен материјал по вид и количина дадени во спецификацијата, составен дел од тендерската документација. Набавка и испорака на компатибилни тонери и рибони и компјутерска галантерија по претходни писмени порачки за потребите на АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката – Скопје, сукцесивно во текот на 2 (две) години, согласно описот и апроксимативните количини дадени во Спецификациите: Листа 1 и Листа 2..

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 1-7/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 04.12.2015 во 10.00 часот

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-16/2015 (05.01.2015)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на семенски материјал за сеење, материјали за прихрана и заштита на тревнатата површина“ на „Национална Арена Филип II Македонски

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на семенски материјал кој ќе служи за просејување и одсејување со состав од Poa Pratensis, Lolium Perene, тресет и речен песок со гранулација од 0-2 мм, во никој случај не смее да биде од дробен материјал, туку алувијални речни наслаги. За прихрана гранулирани ѓубрива- бисерни гранули како што се: спороразложувачко ѓубриво-комплексно, азотен додаток за прихрана како и калиум-нитрат. Прихрана од водорастворливи ѓубрива како калиум-нитрат, микроелементи за додаток во исхраната. За заштита да се користат повеќе видови на инсектициди и фугициди.

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 1-16/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 05.12.2015 во 10.00 часот

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 14/2015 (25.11.2015) (2)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на производи за бифе и пијалоци

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на производи за бифе и пијалоци и тоа: Чаеви, шеќер, сокови, млеко тетрапак, минерална вода, кафе, чаши за вода, филџани за кафе и друго дадени во спецификацијата, сукцесивно во текот на две години.

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 14/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 16.12.2015 во 10.00 часот

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 22/2015 (13.11.2015)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги во фиксна телефонија

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на телекомуникациски услуги – услуги за користење на фиксна телефонија 24 часа на ден, седум дена во неделата, со национален и меѓународен сообраќај кон сите фиксни и мобилни мрежи за потребите на Акционерското Друштво.

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 22/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 09.12.2015 во 10.00 часот

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-7/2015 (11.11.2015)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на семенски материјал за сеење, материјали за прихрана и заштита на тревнатата површина.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на семенски материјал кој ќе служи за просејување и одсејување со состав од Poa Pratensis, Lolium Perene, тресет и речен песок со гранулација од 0-2 мм, во никој случај не смее да биде од дробен материјал, туку алувијални речни наслаги. За прихрана гранулирани ѓубрива-бисерни гранули како што се: спороразложувачко ѓубриво-комплексно, азотен додаток за прихрана како и калиум-нитрат. Прихрана од водорастворливи ѓубрива како калиум-нитрат, микроелементи за додаток во исхраната. За заштита да се користат повеќе видови на инсектициди и фугициди.

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 1-7/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 23.11.2015 во 10.00 часот

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 6/2015

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на проектна документација за објект ГП 04.01 Јужен дел-централно градско подрачје во Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изработка на комплетна проектна документација, идеен проект, проекти за дислокација на постоечки подземни инсталации, проект за подготвителни работи, основен проект со сите фази потребни за изградба на објектот со станови наменети за продажба. 
Проектната документација треба да биде изработена врз основа на: Изводот од ДУП, Проектната програма потпишана од Нарачателот, одобрениот идеен проект, Елаборатот за нумерички податоци, Елаборатот за геомеханички истражни работи, Законот за просторно и урбанистичко планирање и неговите подзаконски акти, Законот за градење и неговите подзаконски акти, Законот за домување, Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на објекти, Правилникот за Енергетска ефикасност на градежните објекти, Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи и други важечки законски прописи врзани за предметот на набавката. 
При изработка на проектната документација треба да се применуваат рационални современи и издржани решенија. 
Општи урбанистичко-архитектонски услови: 
намена на градбата: А2-семејно домување во станбена зграда 
*површина на градежна парцела 1953,00 м2 
*максимална површина на градба (површина на габарит) 1562,00 м2 
*максимален процент на изграденост 80,00% 
*максимален коефициент на искористеност 6,40 
*максимална бруто развиена површина 12.496,00 м2 
*максимална височина на градење 22,00 м 
*спратност на објектот П+6+Пк 
*кота на нулта плоча – кота на приземје до 1,20 м над тротоар 
Сообраќајни услови: Паркирање во рамките на сопствена парцела и катна гаража предвидена во градежната парцела 02.04. Пристапот во градежната парцела е планиран од северна страна од станбена улица новопроектирана 1. 

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 6/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 04.12.2015 во 10.00 часот

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 15/2015 (07.09.2015)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за одржување на хигиена на „Национална Арена Филип II Македонски“ Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за одржување на хигиена на „Национална Арена Филип II Македонски-Скопје“. Набавката ги опфаќа следните активности: одржување на гледалиштен простор – трибини (4), пристапни мостови, пешачки платформи, санитарни јазли, интерна улица, машинско чистење на подни површини, чистење на ѕидни површини и опрема во санитарните јазли и одвоз на смет од исчистените простории по вид и количина согласно Спецификацијата со опис на работа.

Одржување на хигиена на „Национална Арена Филип II Македонски-Скопје“. Чистење на трибините од ѓубре и смет, метење на пристапните платформи за публика, чистење и празнење на поставените канти за отпадоци за публика и поставување на нови и чисти кеси за ѓубре, бришење на столчињата од прашина пред утакмица, миење на пристапната улица под Северна трибина, чистење на санитарните чворови во Северна, Јужна, Источна, Западна трибина во ВИП одделот на стадионот и управата на стадионот.

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 15/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 29.09.2015 во 10.00 часот

 

Адреса и Локација