Архива на јавни набавки

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 8/2018 (21.05.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на проектна докумeнтација за објект Борис Кидрич Ламела 2 во Пехчево.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изработка на комплетна проектна
документација - идеен проект, проекти за дислокација на постоечки подземни инсталации, проект за
подготвителни работи и основен проект со сите фази за изградба на објект Борис Кидрич Ламела 2 во
Пехчево, со социјални станови, катност П+4+Пк, на КП 1184, КО Пехчево од ДУП на Град Пехчево за
плански период 1985-2000 и Ревизија на комплетна проектна документација по сите фази, извршена од
реномирано лиценцирано правно лице за вршење ревизија, (избрано од страна на Извршителот во
согласност со Нарачателот). Проектната документација треба да биде изработена врз основа на
Изводот од ДУП, Проектната програма потпишана од Нарачателот, одобрениот идеен проект,
Елаборатот за нумерички податоци, Елаборатот за геомеханички истражни работи, Законот за
просторно и урбанистичкото планирање и неговите подзаконски акти, Законот за градење и неговите
подзаконски акти, Законот за домување, Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на
објекти, Правилникот за Енергетска ефикасност на градежни објекти, Правилникот за содржината на
проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и
начинот на користење на електронските записи и други важечки законски прописи врзани за
предметот на набавката. Набавката исто така опфаќа обезбедување на согласности од надлежни
институции за Проектите за подземни инсталации и поднесување на потребна документација до субјект
кој врши научно истражувачка дејност – научен институт специјализиран во областа на заштита на
градби од сеизмички влијанија за обезбедување позитивно мислење за проектираниот степен на
механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата. При изработката на проектната
документација треба да се применуваат рационални современи и издржани решенија.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 9/2018 (21.05.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на проектна докумeнтација за објект Плачковички Одреди Л1 во Виница.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изработка на комплетна проектнадокументација идеен проект, проекти за дислокација на постоечки подземни инсталации, проект за подготвителни работи и основен проект со сите фази за изградба на објект Плаковички Одреди Л1 во
Виница со социјални станови, со катност П+2 и Ревизија на комплетна проектната документација по
сите фази, извршена од реномирано лиценцирано правно лице за вршење ревизија, (избрано од страна
на Извршителот во согласност со Нарачателот). Проектната документација треба да биде изработена
врз основа на Изводот од ДУП, Проектната програма потпишана од Нарачателот, одобрениот идеен
проект, Елаборатот за нумерички податоци, Елаборатот за геомеханички истражни работи, Законот за
просторно и урбанистичкото планирање и неговите подзаконски акти, Законот за градење и неговите
подзаконски акти, Законот за домување, Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на
објекти, Правилникот за Енергетска ефикасност на градежни објекти, Правилникот за содржината на
проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и
начинот на користење на електронските записи и други важечки законски прописи врзани за
предметот на набавката. Набавката исто така опфаќа обезбедување на согласности од надлежни
институции за Проектите за подземни инсталации и поднесување на потребна документација до субјект
кој врши научно истражувачка дејност – научен институт специјализиран во областа на заштита на
градби од сеизмички влијанија за обезбедување позитивно Мислење за проектираниот степен на
механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата. При изработката на проектната
документација треба да се применуваат рационални современи и издржани решенија.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 6/2018 (21.05.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изложување на станбен простор и деловен простор со кој стопанисува АД за изградба и стопанисување
со станбен и со деловен простор од значење на Републиката – Скопје за Реон 1 и Реон 2.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изведување на премер и геодетски работи
на територија на Република Македонија за потребите на Подружниците на Акционерското друштво,
согласно видовите на услугите и техничката спецификација. Предметот на набавката - Изложување на
станбен и деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и деловен простор од значење за Републиката – Скопје ги опфаќа следните видови на
услуги • За премер на внатрешна површина на посебни и заеднички делови од зграда и други објекти
стан, подрум, подземна гаража, гаражно место, деловна просторија и други во функција на
запишување/промена во катастар на недвижности, • За премер на внатрешна површина, вклучувајќи и
габаритен премер на згради и други објекти семејна станбена куќа, деловен објект, базени, рибници,
силос, резервоар, надградба/доградба, помошен објект (гаража/гаражно место, плевна, шупа и др.) и
други, независно за колку засебни објекти се работи во функција на запишување/промена во катастар
на недвижности, • За премер на отворена површина на објекти од типот на брани, соларни централи,
отворени спортски игралишта, паркови, плоштади, паркиралишта, зеленила, градби за сепарација на
материјал за производство на бетон, бетонски бази, асфалтни бази и други објекти во функција на
запишување/промена во катастар на недвижности, • За премер на празна катастарска парцела во
функција на запишување во катастар на недвижности • За обележување на градежна парцела со премер
на лице место • За нумерички податоци без теренско мерење во функција на реализација на
урбанистички план, експропријација, приватизација на градежно земјиште и др. (ако градежната
парцела претставува дел од една катастарска парцела), • За нумерички податоци без теренско мерење
во функција на реализација на урбанистички план, експропријација, приватизација на градежно
земјиште и др. (ако градежната парцела е составена од повеќе катастарски парцели) • За физичка делба
на КП, - Основна физичка делба на две КП, - Секоја наредна новоформирана КП, • За обележување на
граници на КП, • Идентификација на КП со увид на лице место без премерување, • Идентификација на
КП со увид и премер на лице место, • За изготвување на ажурирана геодетска подлога за опфат со
површина до 1Ха, • За изготвување на ажурирана геодетска подлога за опфат со површина над1Ха, -
Опфат со површина од 1 – 5 Ха - Опфат со површина од 5 – 10 Ха - Опфат со површина над 10 Ха -
Опфат вон градежен реон (неизградено земјиште) • За обележување проектирана градба на терен •
Премер на водоводна, канализациона и енергетска инфраструктура и на електронски комуникациски
мрежи и средства - на отворен ров - на затворен ров, со откривање на инфраструктурни објекти со
скенер/трагач/шлиц) • Спојување на парцели (од реден број 10) по новооформена парцела

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 4/2018 (21.05.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на проектна докумeнтација за објект Б-4 Лозов Расадник ул. „Питу Гули“ во Свети Николе

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изработка на комплетна проектна
документација идеен проект, проекти за дислокација на постоечки подземни инсталации, проект за
подготвителни работи и основен проект со сите фази за изградба на објект Б-4 Лозов Расадник ул.
„Питу Гули“’ во Свети Николе со социјални станови, со катност П+4, на КП 9284, КО Св. Николе, ГП
Б4, ДУП Дел од М3 „3“ „Лозов Расадник“ и Ревизија на комплетна проектна документација по сите
фази, извршена од реномирано лиценцирано правно лице за вршење ревизија (избрано од страна на
Извршителот во согласност со Нарачателот). Проектната документација треба да биде изработена врз
основа на Изводот од ДУП, Проектната програма потпишана од Нарачателот, одобрениот идеен
проект, Елаборатот за нумерички податоци, Елаборатот за геомеханички истражни работи, Законот за
просторно и урбанистичкото планирање и неговите подзаконски акти, Законот за градење и неговите
подзаконски акти, Законот за домување, Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на
објекти, Правилникот за Енергетска ефикасност на градежни објекти, Правилникот за содржината на
проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и
начинот на користење на електронските записи и други важечки законски прописи врзани за
предметот на набавката. Набавката исто така опфаќа обезбедување на согласности од надлежни
институции за Проектите за подземни инсталации и поднесување на потребна документација до субјект
кој врши научно истражувачка дејност – научен институт специјализиран во областа на заштита на
градби од сеизмички влијанија за обезбедување позитивно Мислење за проектираниот степен на
механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата. При изработката на проектната
документација треба да се применуваат рационални современи и издржани решенија.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1/2018 (14.03.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги во фиксна телефонија

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на телекомуникациски услуги -услуги за користење на фиксна телефонија 24 часа на ден, седум дена во неделата, со национален и
меѓународен сообраќај кон сите фиксни и мобилни мрежи за потребите на акционерското друштво.

Адреса и Локација