Архива на јавни набавки

Објавување на технички дијалог

 

Објавување на технички дијалог.Превземи

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 9/2017(30.11.2017)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на паркинг системот за регулирање на влез и излез од паркиралишта со кои стопанисува АДСДП

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на паркинг системот за регулирање на влез и излез од паркиралишта со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, согласно Спецификацијата за одржување на паркинг системот за регулирање на влезно-излезен терминал, наплатна станица, вертикална сигнализација (семафори) на паркиралиште.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-12/2017(27.11.2017)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Неограничен електронски пристап на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје до електронска база на дневно ажурирани прописи.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Количини - Неограничен електронски пристап на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје до електронска база на прописи, дневно ажурирани, три конекции.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 7/2017(23.05.2017)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Градежни работи за изградба на објект Блок 7.5 ГП 1.45 (стара ознака Блок К1, УЕ 27) на ул. Христијан Тодоровски Карпош во Пробиштип.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Количините на работи се дефинирани како изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Блок 7.5 ГП 1.45 (стара ознака Блок К1, УЕ 27) на ул. Христијан Тодоровски Карпош во Пробиштип, утврдени во предмерот за тендерска документација, изработен од Проектантот „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО - Скопје.

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-14/2017(01.09.2017)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на материјали за сеење, тресет и речен песок за одржување на тревната површина на „Национална Арена Филип II Македонски“ - Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на материјали за сеење кој ќе служи за просејување и отсејување со состав од Поа Пратенсис, Лолиум Перене, Фескуе талл, тресет (природно ѓубриво со органски материи) плодна црна земја и речен песок со гранулација од 0-2 мм, во никој случај не смее да биде од дробен материјал, туку алувијални речни наслаги.

Адреса и Локација