Архива на јавни набавки

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-8/2015 (15.09.2015)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуги за изработка на проектна документација за одвојување на потрошената електрична енергија за соблекувалните – Јужна трибина Блок Ц, Приземје во „Национална Арена Филип II Македонски“ - Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за изработка на основен проект за електрична инсталација за одвојување на мерењето на потрошена електрична енергија во соблекувалните – Јужна трибина Блок Ц, Приземје во „Национална Арена Филип II Македонски“ - Скопје

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 1-8/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 23.09.2015 во 16.00 часот

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-6/2015 (10.09.2015)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за одржување и сервисирање на роло врати на „Национална Арена Филип II Македонски

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за одржување и сервисирање на две роло врати на „Национална Арена Филип II Македонски“ - Скопје.

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 1-6/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 16.09.2015 во 16.00 часот

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 1-10/2015 (10.09.2015)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на техничка документација за изведба на UPS модуларни системи за потребите на Национална Арена Филип II Македонски во Скопје и за изведба на електроинсталатерски работи за трајно осветлување на новинарски дескови на северна трибина на Национална Арена Филип II Македонски во Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изработка на техничка документација за изведба на UPS модуларни системи за потребите на непрекинатост на напојување на рефлекторскиот систем на Национална Арена Филип II Македонски во Скопје и Техничка документација за изведба на електроинсталатерски работи за трајно осветлување на новинарски дескови на северна трибина на Национална Арена Филип II Македонски во Скопје

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 1-10/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 19.09.2015 во 16.00 часот

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 18/2015 (04.09.2015)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Контрола на квалитет на вграден бетон за комерцијалните објекти ГП 4.40 Букурешка бб во Скопје, ГП 04.01 Јужен дел-централно градско подрачје во Скопје, 3.9 Реонски центар Аеродром во Скопје и Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Количините се дефинирани како услуга за вршење контрола на квалитет на вграден бетон за објекти ГП 4.40 Букурешка бб во Скопје, ГП 04.01 Јужен дел-централно градско подрачје во Скопје, 3.9 Реонски центар Аеродром во Скопје и Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје.
Количините на работи се дефиниерани преку површина на објектите, која за секој објект поединечно изнесува:
- ГП 4.40 Букурешка бб во Скопје 1.795,00 м2
- ГП 04.01 Јужен дел-централно градско подрачје во Скопје 12.496,00 м2
- 3.9 Реонски центар Аеродром во Скопје 2.673,00 м2
- Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско
подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје 6.462,00 м2 Контрола на квалитет на вграден бетон се врши согласно Правилникот за технички нормативи за бетон и армиран бетон.
- Контролата на квалитетот се состои од контрола на производството и контрола на усогласеноста со условите од проектот за Конструкции и проектот за Бетон.
• Контрола на квалитет на бетон во Ф-ка за бетон според чл. 38 до чл.46 од ПБАБ/87,
• Контрола на квалитет на бетон според чл. 39 од ПБАБ/87
• Контрола на конзистенција на свежа бетонска мешавина на местото на вградување,
• Земање на пробни тела во согласност со проектот за Бетон и ПБАБ/87 и испитување јакост (цврстина) на притисок на пробните бетонски тела, како и останатите карактеристики кои се пропишани во проектот за Бетон (отпорност на мраз, водонепропустливост и др.) според ПБАБ/87
• Обработка на резултатите по партии со изработка на месечен извештај, изработка на завршен извештај и доставување на истите до Нарачателот, во роковите утврдени со договорот за извршување на услугата.
Количините на работи се дефиниерани преку површина на објектите, која за секој објект поединечно изнесува:
- ГП 4.40 Букурешка бб во Скопје 1.795,00 м2
- ГП 04.01 Јужен дел-централно градско подрачје во Скопје 12.496,00 м2
- 3.9 Реонски центар Аеродром во Скопје 2.673,00 м2
- Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје 6.462,00 м2

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 18/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 24.09.2015 во 10.00 часот

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 17/2015 (02.09.2015)

Детали за набавката

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на разни прислужни машини (трактор, косилка, ваљак, машина за чистење на подови, дувалки и др) на „Национална Арена Филип II Македонски“- Скопје.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Тековно одржување и сервисирање на разни прислужни машини (трактор, косилка, ваљак, машина за чистење на подови, дувалки и др) на „Национална Арена Филип II Македонски“- Скопје, согласно Спецификацијата.

Огласот за доделување на договор за јавна набавка број 17/2015 е објавен на веб страната на Бирото за јавни набавки ТУКА.

Понудите да се достават најдоцна до 22.09.2015 во 10.00 часот

 

Адреса и Локација