Архива на јавни набавки

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 16/2018(19.09.2018) (3)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за одржување на хигиена на паркинг, катни гаражи и „Национална Арена Филип II Македонски“ Скопје..

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

: Набавка на услуга за одржување на хигиена на паркинг, катни гаражи и „Национална Арена Филип 2 Македонски“ Скопје. Договорот треба да ги опфаќа следните активности - одржување на хигиена на просторот за паркирање на возила, одржување на гледалишен простор – трибини (4), пристапни мостови, пешачки платформи, санитарни јазли, соблекувални, интерни улици, машинско чистење на подни површини, чистење на ѕидни површини и опрема во санитарните јазли. Чистење на трибините од ѓубре и смет, метење на пристапните платформи за публика, чистење и празнење на поставените канти за отпадоци и поставување на нови и чисти кеси за ѓубре, бришење на столчињата од прашина пред натпревар, миење на пристапната улица под Северна трибина и сообраќајни ленти на паркиралишта, чистење на стаклени фасади на трибини и катни гаражи, чистење на санитарните чворови во катни гаражи, во Северна, Јужна, Источна и Западна трибина, во ВИП одделот, ВИП ресторани на стадионот и управата на стадионот. Рачно и машинско чистење на снег, одвоз на смет и снег од исчистените простории по вид и количина согласно Спецификацијата со опис на работа.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 10.10.2018 година

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 24/2018(03.09.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

: Месечни прегледи за одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки во станбени објекти со кои стопанисува Акционерското друштво за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката, според спецификација за градовите- Скопје, Битола, Ресен, Демир Хисар, Охрид, Прилеп, Кичево, Кочани, Берово, Македонска Каменица, Делчево, Штип, Кавадарци и Велес. • Согласно член 20 од „Правилникот за користење и одржување на лифтови и транспортери“ (Сл.Весник на РМ бр.26/09) редовното одржување и сервисирање на лифтови и лифтовски постројки во станбени објекти со кои стопанисува Акционерското друштво за стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката, се врши еднаш месечно и ги опфаќа активностите согласно спецификацијата дадена во прилог, за градовите- Скопје, Битола, Ресен, Демир Хисар, Охрид, Прилеп, Кичево, Кочани, Берово, , Македонска Каменица, Делчево, Штип, Кавадарци и Велес. • Давателот на услуга се обврзува да врши преглед и истовремено и квалитетно да ги оддржува и сервисира лифтовите кои се предмет на овој договор и тоа - Еднаш месечно да изврши преглед на постројките на лифтовите, кои се предмет на договорот, преглед и контрола на сигурносните елементи како и на работата на лифтот - Отстранување на застои - Да интервенира на повик на корисникот на услугата максимум 24 часа по повикот и услугите да ги врши најдоцна за 2 дена - Да биде подготвен да интервенира во тек на сите 24 часа од денот, вклучувајќи и неработни денови и државни и верски празници. - И сите други работи предвидени со член 20 од Правилникот за користење на лифтови и транспортери

 

Краен рок за поднесување на понуди е 26.09.2018 година

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 16/2018(19.09.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуга за одржување на хигиена на паркинг, катни гаражи и „Национална Арена Филип II Македонски“ Скопје..

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

: Набавка на услуга за одржување на хигиена на паркинг, катни гаражи и „Национална Арена Филип 2 Македонски“ Скопје. Договорот треба да ги опфаќа следните активности - одржување на хигиена на просторот за паркирање на возила, одржување на гледалишен простор – трибини (4), пристапни мостови, пешачки платформи, санитарни јазли, соблекувални, интерни улици, машинско чистење на подни површини, чистење на ѕидни површини и опрема во санитарните јазли. Чистење на трибините од ѓубре и смет, метење на пристапните платформи за публика, чистење и празнење на поставените канти за отпадоци и поставување на нови и чисти кеси за ѓубре, бришење на столчињата од прашина пред натпревар, миење на пристапната улица под Северна трибина и сообраќајни ленти на паркиралишта, чистење на стаклени фасади на трибини и катни гаражи, чистење на санитарните чворови во катни гаражи, во Северна, Јужна, Источна и Западна трибина, во ВИП одделот, ВИП ресторани на стадионот и управата на стадионот. Рачно и машинско чистење на снег, одвоз на смет и снег од исчистените простории по вид и количина согласно Спецификацијата со опис на работа.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 10.10.2018 година

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 22/2018(06.09.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на услуги за тековно одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на„Национална Арена Филип II Македонски“ Скопје.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Набавка и испорака на услуги за тековно одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на „Национална Арена Филип 2 Македонски“ Скопје согласно описот и количините во спецификација. Набавката опфаќа тековно одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на сите делови дадени во деталната спецификација, нивна демонтажа, набавка на нови делови со нивна монтажа, како што се дисплеј-панели, видео карта за модул, модули, БНЦ Оптик пенкала предајни, конвертори БНЦ–ЛАН, драјвер компјутери за дисплеи, клима уреди за ладење и се останато кое е дадено во спецификацијата.

 

Краен рок за поднесување на понуди е 02.10.2018 година

 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка број 8/2018 (21.05.2018)

Детали за набавката

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на проектна докумeнтација за објект Борис Кидрич Ламела 2 во Пехчево.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изработка на комплетна проектна
документација - идеен проект, проекти за дислокација на постоечки подземни инсталации, проект за
подготвителни работи и основен проект со сите фази за изградба на објект Борис Кидрич Ламела 2 во
Пехчево, со социјални станови, катност П+4+Пк, на КП 1184, КО Пехчево од ДУП на Град Пехчево за
плански период 1985-2000 и Ревизија на комплетна проектна документација по сите фази, извршена од
реномирано лиценцирано правно лице за вршење ревизија, (избрано од страна на Извршителот во
согласност со Нарачателот). Проектната документација треба да биде изработена врз основа на
Изводот од ДУП, Проектната програма потпишана од Нарачателот, одобрениот идеен проект,
Елаборатот за нумерички податоци, Елаборатот за геомеханички истражни работи, Законот за
просторно и урбанистичкото планирање и неговите подзаконски акти, Законот за градење и неговите
подзаконски акти, Законот за домување, Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на
објекти, Правилникот за Енергетска ефикасност на градежни објекти, Правилникот за содржината на
проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и
начинот на користење на електронските записи и други важечки законски прописи врзани за
предметот на набавката. Набавката исто така опфаќа обезбедување на согласности од надлежни
институции за Проектите за подземни инсталации и поднесување на потребна документација до субјект
кој врши научно истражувачка дејност – научен институт специјализиран во областа на заштита на
градби од сеизмички влијанија за обезбедување позитивно мислење за проектираниот степен на
механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата. При изработката на проектната
документација треба да се применуваат рационални современи и издржани решенија.