Покани и известувања

Интервју со Генерален директор

 

Во интервју за македонската информативна агенција- МИА , Генералниот Директор на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје ,М-р      Кристијан Трајковски зборува за затекнатите состојби во АДСДП, плановите за градење комерцијални и социјални станови, проблемите со кои се соочуваат од административен аспект....Интервјуто е достапно на следниот линк....овде

 

Реакција

 

 

АДСДП НА РМ не е надлежно за донесување и менување на деталните урбанистички планови 

 

Во врска со реакциите во јавноста во однос на евентуална изградба на 60- катници на просторот кај хотелот Холидеј ин, АДСДП е должно да го напомене следното: АДСДП гради согласно годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбен простор во сопственост на РМ која е е донесена од Владата и е изготвена врз основа на деталните убанистички планови. . Оваа програма АДСДП ја изготвува и ја доставува како предлог до Министерството за транспорт и врски, а Владата ја одобрува. Напоменуваме дека годишната програма се носи врз основа на деталните урбанистички планови кои ги изготвуваат единиците на локалната самоуправа ,односно општините , и тоа согласно потребите за комерцијални и социјални станови како и деловни објекти. Токму општините одлучуваат за намената на локациите и за површината на градбите.

АДСДП секогаш до сега , и во иднина ќе продолжи да ги почитува законските прописи на важечките урбанистички планови. Во интервјуто за МИА, Генералниот Директор Кристијан Трајковски посочи дека локацијата е идеална за изградба на современ бизнис центар, но конечната одлука треба да ја донесат надлежните институции, секако имајќи предвид дека конечниот глас ќе го имаат граѓаните. АДСДП останува и натаму на својата основна задача, а а таа е обезбедување развој на економски план како за државата, така и за нашето АДСДП што во пракса значи привлекување на домашни и странски инвестиции.

Доколку некои од градоначалниците се на став дека одредени градби не треба да бидат предвидени во деталните урбанистички планови, сметаме дека до сега имаа време да ги изменат овие планови, или да покренат иницијатива за нивна измена.

Се додека деталните урбанистички планови се важечки, тие произведуваат правна основа за идни градби.

Соопштение

 

“Се известуваат сите физички и правни лица дека деловните простории објавени под реден бр.1,2,3,5,7,8,9,10,12,13,15,17,20,22,23,29 и 32 се повлекуваат од објавата и истите не се предмет на издавање под закуп по Објава бр.5/2018-СК.“

Соопштение

 

Генералниот директор, М-р Кристијан Трајковски по стапување на функцијата, а во врска со регулирањето на правата за користење на топловодната мрежа во Скопје, формираше работна група, која имаше за цел да го утврди правниот статус на мрежата и начинот на нејзиното користење.

Врз основа на спроведените анализи, кои ќе подлежат и на дополнително анализирање, се утврди дека Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката ја има добиено топловодната диструбитивна мрежа во Скопје, врз основа на одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, односно како правен следбеник на Агенцијата за приватизација.

Имено, со оглед дека Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал предвидувал дека не може да биде предмет на трансформација делот кој е во служба на општ јавен интерес, тогашната топловодна диструбитивна мрежа е превземена од Агенцијата за приватизација, чиј правен следбеник, како што и веќе напоменавме е ова АД.

Врз основа на ваквата фактичка состојба, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката во 2012 година веднаш по губењето на лиценцата за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија на АД ТОПЛИФИКАЦИЈА, по претходна постапка ја користи Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, кое правно лице со Одлука на Регулаторната комисија за енергетика има добиено лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија.

Оттука, неспорно произлегува дека Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор врз основа на закон, ја добила топлинската мрежа и со неа, како совесен сопственик, стопанисува изминативе години.

Дотолку повеќе, што Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката изминатиов период ги има преземено сите законски мерки за легализација на оваа мрежа.

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката, силно ја поддржува Владата на РМ да согласно обврските кои Република Македонија ги има преземено за имплементација на Директивите и Регулативите од Третиот пакет енергетско законодавство за електрична енергија и природен гас, како и имплементација и на останатите директиви и регулативи од областа на енергетиката, согласно ратификуваниот Договор за основање на Енергетската заедница, законски го уреди пазарот на топлинска енергија, кој во изминативе десет години е заборавен.

Новиот закон треба да биде во согласност со досегашните закони, особено со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на јасен начин да ја определи постапката под која ова АД како стопанственик на топловодната мрежа ќе ја дава под наем на лиценцираните правни лица за дистрибуција на топлинска енергија, но и попрецизно ќе го регулира пазарот на топлинска енергија.

Напоменуваме, дека во отсуство на законско решение на регулирање на пазарот на топлинската енергија, во кое ќе учествуваат сите засегнати страни, постои висок ризик граѓаните во престојната грејна сезона да претрпат штети, односно во најлош случај да биде прекинат процесот на испораката на толплинска енергија до крајните корисници.

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката како одговорен правен субјект, општествено насочен кон граѓаните, ќе продолжи со заложбите достојно да се почитува законот.

                                                                                                                                                                                           

 

Кабинет на Генерален директор     

Соопштение

Денеска ( 21.06.2018 год. ) беше одржан генерален колегиум со 12-те Подружници на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје. Колегумот беше раководен од страна на Генералниот Директор Кристијан Трајковски, а присутни беа и Помошник Директорите на Секторите, како и Претседателот на Одборот на Директори Џеват Исени.

На состанокот беа презентирани стратешките цели на Акционерското Друштво за 2018-та година.Во таа насока, беше направена анализа на досегашното работење на Подружниците и нивните резултати. На Раководителите на Подружниците им беа дадени конкретни работни задачи кои треба да обезбедат понатамошно квалитетно, целисходно работење како и исполнување на поставените цели на Подружниците.

                                                                                                                                                                                                     

Адреса и Локација