header

English | Почетна | Понуда | Јавни набавки | Одбор на директори | Менаџмент на Друштвото |
Пристап до информации од јавен карактер | Комуникација со граѓани со телесен инвалидитет, односно некаков вид и степен на попреченост |

Преглед на објавени огласи и понуди


Оглас бр. 5/2014-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.07.2014)

Предмет на јавното наддавање се 115 станови во Скопје и тоа:

1 ИЗГРАДЕН СТАН на ул.„Партизански Одреди“ бр.149/1-18 зграда Б-4

9 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул.„III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Преземете го Каталогот за овој објект.

4 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ ВО ГРАДБА И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Преземете го Каталогот за овој објект.

10 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ ВО ГРАДБА И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Преземете го Каталогот за овој објект.

19 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ ВО ГРАДБА И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Преземете го Каталогот за овој објект.

6 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ ВО ГРАДБА И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.4 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Преземете го Каталогот за овој објект.

25 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ ВО ГРАДБА И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Преземете го Каталогот за овој објект.

18 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ ВО ГРАДБА И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Преземете го Каталогот за овој објект.

7 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ ВО ГРАДБА И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.8 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Преземете го Каталогот за овој објект.

16 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ ВО ГРАДБА И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.8 20 (РАДИО БРАН) на ул. „Теодосиј Гологанов“ бб во Скопје со 2 влезови.
Преземете го Каталогот за овој објект.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 16.07.2014 до 23.07.2014

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата Реонски Центар Аеродром во петок (18.07.2014) и понеделник (21.07.2014) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Радио бран во вторник (22.07.2014) од 10:00 до 13:00 часот


Оглас бр. 5/2014-БТ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.07.2014)

Предмет на јавното наддавање се 30 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата.

За дополнителни информации преземете ги Каталогот, Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 16.07.2014 до 23.07.2014


Оглас бр. 5/2014-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.07.2014)

Предмет на јавното наддавање се 42 станбени единици во Охрид и тоа:

40 станбени единици со подруми во објект РАСАДНИК Б2 У.Е 8 и

2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Каталогот, Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 16.07.2014 до 23.07.2014


Оглас бр. 5/2014-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.07.2014)

Предмет на јавното наддавање се:
27 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Струмица (Каталог за објектот)
и 8 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 16.07.2014 до 23.07.2014


Оглас бр. 5/2014-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.07.2014)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 15 станбени единици во Пехчево.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преkземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 16.07.2014 до 23.07.2014


Оглас бр. 5/2014-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (16.07.2014)

Предмет на јавното наддавање се 9 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Прилеп и тоа:

6 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“ во Прилеп
Преземете го Каталогот за овој објект.

3 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Македонија 2 на ул.„Борис Кидрич“ ББ Прилеп
Преземете го Каталогот за овој објект.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 16.07.2014 до 23.07.2014